اعضا کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لار در کتابخانه

اعضا کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لار در کتابخانه
عنواناعضا کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لار در کتابخانه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۰
تاریخ نشر

(۱۳۵۰؟)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کتابخانه کودکان
منابع

كارنامه كانون، ش ۵ (۱۳۵۰): ۸.

متن کامل