اعتبار خرید وسایل

عنواناعتبار خرید وسایل
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۳۴ت
فرستندههیئت مدیره جمعیت حمایت کودکان کر و لال و کور,
گیرندهسازمان فرهنگی اصل ۴,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۱۷بهمن ۱۳۳۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسازمان فرهنگی اصل ۴, سند, منابع نوشتاری, هیئت مدیره جمعیت حمایت کودکان کرولال وکور
متن کامل

چگونگی اختصاص اعتبار برای تجهیز وسایل شبانه روزی کرولال های باغچه بان به وسیله سازمان اصل ۴.