اطلس

عنواناطلس
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

غير داستان

ا. خ.

اطلس تاريخي اطلس جغرافيايي

ب. ب.

نقشه جغرافيايي

منابع

گذري در ادبيات کودکان، ص ۸۶

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

این کتاب‌ها منابعی هستند که برای بدست آوردن اطلاعات خاص تاریخی و جغرافیایی به آنها رجوع می‌کند.