اطلاعات کودکان

عنواناطلاعات کودکان
گونهنشریه
پدیدآورندگانمسعودی, عباس, بنی احمد, حسین, افرهی, بهرام
عنوان فرعیاطلاعات دانش‌آموز
ناشرموسسه اطلاعات
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

١٣٣٥

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس، کمیک استریپ (رنگی، سیاه و سفید)

اندازه٥/٢٣*٣/٢٩-٥/ ١٩*٢٥س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول عباس مسعودی؛ سردبیر: حسین بنی‌احمد، بهرام افرهی

گروه سنیکودکان
فاصله انتشارهفتگی
موضوعاطلاعات كودكان, بهرام افرهی, حسین بنی‌احمد, عباس مسعودی, نشریه, نشریه ادبی, نشریه خردسالان, نشریه دولتی, نشریه سازمانی, نشریه علمی
موجودی

فهرستگان موجودی: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ۱۳۳۶:ش‌۲، ۵، ۱۳، ۱۴، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۳۰، ۳۶-۳۹، ۴۰، ۴۲ (‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌)؛ ۱۳۳۷:ش‌ پ‍‍ی‌ در پ‍‍ی‌ ۳۰، ۵۰، ۵۴، ۵۶، ۵۹ (‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د‌ان‍ش‌‌آم‍وز)؛۱۳۳۸: (ش‌ ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۴۹-۵۱، ۶۰، ۶۱، ۶۵، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ رو‌ی‌ج‍ل‍د ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ر‌ا‌ی‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۳۹:ش‌ (۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ وپ‍س‍ر‌ان‌): (۸۲، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵،۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹،۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰،۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۳۸، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌، پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍دم‍ج‍ل‍ه‌ م‍خ‍ص‍وص‌ خ‍ردس‍‍الان‌)، (ش‌ ۱۲۳ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۰: (ش‌۱۲۸، ۱۳۱-۱۳۴، ۱۳۷، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۶،۱۶۲ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌، پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د م‍ج‍ل‍ه‌ م‍خ‍ص‍وص‌خ‍ردس‍‍الان‌)؛ ۱۳۴۱: (ش‌ ۱۷۷، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۹۰-۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۷، ۲۰۶، ۲۲۱ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ک‍ودک‍‍ان‌)؛ ۱۳۴۲: (ش‌ ۲۴۱، ۲۵۷، ۲۶۷ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ م‍ج‍ل‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۳:(ش‌ ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۸، ۳۰۵، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶،۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷،‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ م‍ج‍ل‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌) (۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰ رو‌ی‌ ج‍ل‍د ‌اطلا‌ع‍‍ات‌دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۴:ش‌ (۳۳۵، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۳، ۳۴۸، ۳۵۸، ۳۶۶، ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۲، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۵:ش‌ (۳۸۷، ۳۹۰، ۳۹۵، ۳۹۷، ۴۰۲، ب‍‍ا ‌ع‍ن‍و‌ان‌ رو‌ی‌ ج‍ل‍د، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌، م‍ج‍ل‍ه‌دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)، (۴۲۵، ۴۳۰ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ م‍ج‍ل‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۶:ش‌ (۴۱۹، ۴۲۰، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۷، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۷، ۴۶۰،۴۶۳، ۴۷۱، ۴۷۳، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ م‍ج‍ل‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)، ( ۴۷۹، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ک‍ودک‍‍ان‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۷:ش‌ (۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۲، ۵۰۶، ۵۱۶‌اطلا‌ع‍‍ات‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۴۸:ش‌ (۵۳۹، ۵۵۱، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۷۶، ۵۸۵، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ وپ‍س‍ر‌ان‌؛ ۱۳۴۹:ش‌۳(۵۹، ۶۰۴، ۶۰۷، ۶۱۳، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۳۸ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۵۰:ش‌(۶۴۴-۶۴۵، ۶۵۱، ۶۶۴ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۵۱:ش‌(۶۹۵، ۷۱۹، ۷۲۶، ۶۹۱، ۷۱۵ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د خ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۵۲:ش‌(۷۴۳، ۷۴۵، ۷۵۱ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د خ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۵۳:ش‌ (۸۳۲ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د خ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۵۴:ش‌ (۸۶۰، ۸۶۱، ۸۸۴ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د خ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۲۵۳۵:ش‌ (۸۹۸ ، ۹۱۶-۹۱۷، ۹۱۹ ، ۹۸۳ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د خ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۲۵۳۶:ش‌ (۹۴۸، ۹۷۶، ۹۸۰، ۹۸۹، ۹۹۲ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ د خ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌)؛ ۱۳۵۷:ش‌ (۹۹۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۳، ۱۰۴۱ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ دخ‍ت‍ر‌ان‌ و پ‍س‍ر‌ان‌).

یادداشت ها

وابسته به: روزنامه اطلاعات

بهاء

٥ ریال، ١٠ ریال، ١٥ ریال

متن کامل

نشریه‌ی اطلاعات کودکان در ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ با صاحب امتیازی و مدیریت عباس مسعودی و سردبیری حسین بنی‌احمد آغاز به کار کرد. این نشریه‌ی هفتگی تا آستانه‌ی انقلاب اسلامی از کار باز نایستاد، اما عنوان و اندرونه‌ی آن بارها دگرگون شد. گردانندگان اطلاعات کودکان، در نخستین شماره‌ی نشریه، روش کار خود را روشن کردند: ... "هیات نویسندگان و نقاشان مجله اصرار دارند، همه کارها به دست خود بچه‌ها باشد. ما می‌خواهیم مثل نویسندگان همه دنیا سهمی ‌بزرگ از اوقات خود را به تعلیم و تربیت شما به پردازیم". در آغاز، افسانه‌ها و حکایت‌ها جای مهمی‌ در نشریه داشتند، به گونه‌ای که نیمی از ادبیات داستانی آن به افسانه‌ها اختصاص داشت. در این نشریه، ادبیات ترجمه بیش از تألیف بود و گونه‌هایی همچون داستان‌های واقعی، ماجرایی و پلیسی را در برمی‌گرفت. داستان‌های ترجمه بیشتر بدون اشاره به نام مترجم منتشر می‌شد و تنها در ۲ یا ۳ نمونه در پای ترجمه‌ها نام غزال دیده می‌شود. آثاری از محمد حجازی همچون کفش نو‌ و کوشش، اولی در ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ و دومی ‌در ۱۳ فروردین ۱۳۳۶ نیز در اطلاعات کودکان چاپ شد. در این نشریه، نمونه‌های شعری بسیار ....bridge media | Air Jordan Release Dates 2020