اشتغال به کارکودکان زیر ۱۲ سال

عنواناشتغال به کارکودکان زیر ۱۲ سال
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۷۴ت‌
فرستندهکفیل اداره سیاسی,
گیرندهاداره امور اجتماعی,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۰
تاریخ نشر

۲اردیبهشت ۱۳۴۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۱ص
موضوعاداره اموراجتماعی, سن كار, سند, کار کودکان, کفیل اداره سیاسی, کودکان خیابانی, منابع نوشتاری
متن کامل

ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍ار اطف‍ال‌ ک‍م‍ت‍ر از ۱۲ س‍ال‌ درکارگاه ها وخیابان ها درشهرهای اهواز، خرمشهر،آبادان واستان سیستان وبلوچستان و م‍م‍ن‍وع‍ی‍ت‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ ب‍ه‌ ک‍ار ای‍ن‌ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌.