اس‍اس‍ن‍ام‍ه اداره‌ ام‍ور تربیتی دان‍ش‌ آم‍وزان‌

عنواناس‍اس‍ن‍ام‍ه اداره‌ ام‍ور تربیتی دان‍ش‌ آم‍وزان‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۸۳ت‌
فرستندهاداره مطالعات و برنامه ها,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

اساسنامه اداره امورتربیتی دانش آموزان به وسیله اداره‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا تهیه شده است .دراین اساسنامه اهداف تشکیل امورتربیتی شرح داده شده و وظایف این اداره در ۱۵ بند آمده است .