اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ م‍وس‍س‍ه‌ اه‍دا ک‍ت‍اب‌

عنواناس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ و آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ م‍وس‍س‍ه‌ اه‍دا ک‍ت‍اب‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۶۷ت
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

(۱۳۴۸)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۹ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی اهداف موسسه و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ اه‍دا ک‍ت‍اب‌در ۲۴ ماده وظایف موسسه ،شیوه نامه اجرایی آن ،با هدف ترویج کتابخوانی .