استفاده از فیلم در تعلیم و تربیت

عنواناستفاده از فیلم در تعلیم و تربیت
گونهمقاله
نویسندگانگیبز, پ. اچ.
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۲۱
موضوعگیبز، پی. اچ., ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

پس از بحث و بررسی کوتاهی درباره ی فیلم و سینما، به اولین مرتبه‌ای که در انگلیس سال ۱۹۲۰ از فیلم در تعلیم وتربیت استفاده شد می‌پردازد و در ادامه به چهارنوع فیلم که در آموزش و پرورش قابل استفاده است پرداخته و هریک را شرح داه است. انواع فیلم عبارتند از: ۱ـفیلم های نمونه ۲ ـ فیلم های درسی ۳ ـ فیلم های دوره‌ای ۴ ـ فیلم های زمینه‌ای .Best Sneakers | THE SNEAKER BULLETIN