اسب شاخدار(۶۱)

عنواناسب شاخدار(۶۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص۶۱
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, اسب شاخدار, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری
متن کامل
اسب شاخدار(۶۱)