اسامی شاگردان پرورشگاه آلمانی کوران اصفهان

عنواناسامی شاگردان پرورشگاه آلمانی کوران اصفهان
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۳ت
فرستندهپرورشگاه پسران کوران آلمانی اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۷
تاریخ نشر

[۱۴خرداد ۱۳۱۷]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعپرورشگاه پسران کوران آلمانی اصفهان, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرست اسامی شاگردان به تفکیک جنسیت ونوع معلولیت آن هاکه در موسسه ارنست کریستوفیل مشغول به تحصیل بوده اند .