اساسنامه دوره اول دبیرستانهای کشاورزی

عنواناساسنامه دوره اول دبیرستانهای کشاورزی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹-۷۰
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

متن اساسنامه دوره اول دبیرستان های کشاورزیAsics footwear | Nike, adidas, Converse & More