از م‍اه‍ی‌ه‍ا ی‍اد گ‍رف‍ت‍م‌(۲)

از م‍اه‍ی‌ه‍ا ی‍اد گ‍رف‍ت‍م‌(۲)
عنواناز م‍اه‍ی‌ه‍ا ی‍اد گ‍رف‍ت‍م‌(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۵-

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص ۲
وضعیت رنگ

طراحي(قلم)

موضوعاز ماهی ها یاد گرفتم, تصویر, تصویر کتاب, قدسی قاضی نور, منابع دیداری
متن کامل