از دبستانها دیدن کنیم : دبستان روش نو

عنواناز دبستانها دیدن کنیم : دبستان روش نو
گونهمقاله
ناشرتهران مصور کوچولوها
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

١٩ بهمن ١٣٣٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٥
موضوعتهران مصور کوچولوها, عباس یمینی شریف, مدرسه روش نو, مقاله
متن کامل

گزارش بازدید از دبستان روش نو که در سال ۱۳۳۴ با مدیریت عباس یمینی شریف تأسیس شده است، به همراه شرح برخی فعالیت ها و معرفی انجمن های این مدرسه.Authentic Sneakers | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers