از اون شنبه تا این شنبه: قطعنامه بحث مدارس مختلط

عنواناز اون شنبه تا این شنبه: قطعنامه بحث مدارس مختلط
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۴۷

شماره

س۲ ش۸۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعجوانان امروز, مدرسه مختلط, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی عدم پذیرش ایجاد دبیرستان های مختلط از طرف جامعه ی ایرانی، هر چند همین مردم با ایجاد کودکستان و دبستان مختلط موافق هستند.