ادبیات روستایی

عنوانادبیات روستایی
گونهگنج واژه - تزاروس
ب. ب.

ادبیات چوپانی

منابع

(تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج٦، ص ۵۱۱)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

ادبیات روستایی به زندگی در روستا می‌پردازد. محور و مکان رخداد کنش‌ها در روستاست.