ادبیات تطبیقی

عنوانادبیات تطبیقی
گونهگنج واژه - تزاروس
ب. ب.

ادبيات سنجشي

ا. و.

ادبيات چند فرهنگي

منابع

دانشنامه ادب فارسي، ج ٢،ص ٤١

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

از شاخه نقد ادبی که به سنجش آثار، عناصر، انواع، سبک ها، دوره ها، جنبش ها، و چهره های ادبی به طور کلی مقایسه ادبیات در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می پردازد. ادبیات تطبیقی از ادبیات و روابط ادبی ملل مختلف و بازتاب ادبیات یک ملت در ملت های دیگر سخن می گوید. بالندگی و شکوفایی این نوع ادبیات، نتیجه گسترش پیوندهای ادبی ملت های گوناگون و رواج و انتشار کتاب، بویژه در سده بیستم میلادی است. آنچه در ادبیات تطبیقی اهمیت دارد، پژوهش درباره تلاقی ادبیات در زبان ها و فرهنگ های مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده ومتعدد ادب در گذشته و حال و به طور کلی ارائه نقشی است که پیوندهای تاریخی در اثر پذیری یا اثر گذاری ادبی داشته اند، چه در سبک، چه از دیدگاه جریان های فکری. با کمک ادبیات تطبیقی می توان آن انواع ادبی را که ویژه برخی از فرهنگ ها است ولی در زبان و ادبیات فرهنگ های دیگر منعکس شده، بازیافت.