اداره امور تربیتی دانش آموزان

عنواناداره امور تربیتی دانش آموزان
گونهسند
شماره دسترسی۲۱۵ت
فرستندهبنائی, حسین
گیرندهبهمنیار ( رئیس اداره تعلیمات اجباری ),
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۱۰شهریور۱۳۳۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعبهمنیار ( رئیس اداره تعلیمات اجباری ), حسین بنائی ( مدیر فنی سازمان پیش آهنگی ایران ), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش عملکرد اداره امورتربیتی دانش آموزان پس از تاسیس درسال ۱۳۳۴-.۱۳۳۵دراین گزارش به برپایی اردوهای مختلف اشاره شده است .