اختراع هواپیما (۱۹)

عنواناختراع هواپیما (۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٠

شماره صفحه١٩
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعاختراع هواپیما, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
اختراع هواپیما (۱۹)