اخبار کوتاه مدارس: نویدی بزرگ برای کودکان کند ذهن

عنواناخبار کوتاه مدارس: نویدی بزرگ برای کودکان کند ذهن
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۴۸

شماره

س۴ ش۱۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹
موضوعآسیب دیدگان جسمی - ذهنی, آموزش کودکان معلول, آموزش و پرورش کودکان استثنایی, جوانان امروز, کودکان استثنایی, مقاله
متن کامل

خبر ایجاد تسهیلات آموزشی برای کودکان آسیب دیده ی جسمی و ذهنی در نواحی یازده گانه ی آموزش و پرورش و ثبت نام این کودکان.