اخبار فعالیت های بانوان ایرانی : شورای امور اجتماعی زنان و کودکان کارگر

عنواناخبار فعالیت های بانوان ایرانی : شورای امور اجتماعی زنان و کودکان کارگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۵

شماره

س ۳، دوره ۲ ش ۳-۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۱
موضوعسپیده فردا, شورای امور اجتماعی زنان و کودکان, مقاله
متن کامل

گزارشی از اقداماتی که شورای اجتماعی زنان و کودکان در جهت بهبود وضع زندگی زنان و کودکان کارگر و بالا بردن سطح افکار و دانسته های آن ها انجام داده است. از جمله تأسیس شرکت تعاونی، مدرسه مددکاران، آموزشگاه حرفه ای زنان و دختران، ایجاد کلاس های اکابر، بازدید و رسیدگی به وضع زنان و کودکان کارگر و نمایشگاه نقاشی.latest jordans | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177