اخبار فرهنگی: کنفرانس مربیان تعلیمات اساسی

عنواناخبار فرهنگی: کنفرانس مربیان تعلیمات اساسی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۱
موضوعكنفرانس مربیان تعلیمات اساسی (۱۳۳۷), ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از برگزاری کنفرانس مربیان تعلیمات اساسی و آموزش های لازم در زمینه بهداشت و کشاورزی نیز به آنها داده شد.Running sneakers | adidas