اخبار فرهنگی : افتتاح دبستان - اردستان

عنواناخبار فرهنگی : افتتاح دبستان - اردستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۹

شماره

دوره ۳۲ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲
موضوعاردستان, دبستان ها, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبر افتتاح یک باب دبستان در روستای توتکان واقع در ۲۴ کیلومتری اردستان.