اخبار علمی : تدریس تاریخ

عنواناخبار علمی : تدریس تاریخ
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۰۴

شماره

س ۱ ش ۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵-۵۶
موضوعاصلاح برنامه درسی, تعلیم و تربیت, مقاله, مواد برنامه درسی
متن کامل

درکنفرانسی متشکل از نمایندگان۲۰ کشور اروپایی که در اکتبر ۱۹۲۴ در برلین تشکیل شد، تصمیم به جایگزینی نظامی جدید در تدریس تاریخ کشورها اتخاذ گردید. در این کنفرانس تصمیم گرفته شد بجای تدریس تاریخ ملی به موضوعاتی از قبیل مدنیت، صنعت، و پیشرفت های اجتماعی ملل نیز توجه شود.Sports brands | Air Jordan