اخبار انجمن ملی اولیا و مربیان ایران

عنواناخبار انجمن ملی اولیا و مربیان ایران
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۵۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعانجمن ملی اولیا و مربیان ایران, تبریز, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارش مراسم افتتاح کمیته انجمن ملی اولیا و مربیان شهرستان تبریز .Running sport media | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify