احصائیه مکتب خانه های شیراز(دستنویس)

عنواناحصائیه مکتب خانه های شیراز(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۱۶۹ت
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرستی از مکتبخانه ها ، مکتبدارها وتعداد شاگردان مکتب شهرشیراز.