احصائیه مکاتب گیلان(دستنویس)

عنواناحصائیه مکاتب گیلان(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۱۶۹ت
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۲۹۸
تاریخ نشر

حوت۱۲۹۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعسند, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرستی از مکتب خانه ها ی استان گیلان .دراین فهرست آمارمکتب دارها ،تعداد شاگردان مکتب ومحله مکتب خانه ها آمده است .