اج‍ازه‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ن‍ص‍ب‌ رادی‍و

عنواناج‍ازه‌ن‍ام‍ه‌ی‌ ن‍ص‍ب‌ رادی‍و
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۴۵ت‌
فرستندهشهربانی تبریز,
گیرندهشقاقی اردهانی, عزیز
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۲۹آذر ۱۳۲۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, شهربانی تبریز, عزیز شقاقی اردهانی, منابع نوشتاری
متن کامل

اج‍ازه‌ن‍ام‍ه‌ ن‍ص‍ب‌ "رادی‍و ک‍ن‍س‍رت‌ " گ‍ی‍رن‍ده‌ به عزیز شقاقی با مهر وامضای رئیس شهربانی آذربایجان ، کافی .