ابزارهای دانشمندان(۵۶)

ابزارهای دانشمندان(۵۶)
عنوانابزارهای دانشمندان(۵۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزاکس, لوییس
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص٥٦
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آب مرکب)

موضوعابزارهای دانشمندان, تصویر, تصویر کتاب, لوییس زاکس, منابع دیداری
متن کامل