ابراهام لینکلن (۲۷)

ابراهام لینکلن (۲۷)
عنوانابراهام لینکلن (۲۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٣٩

شماره صفحه٢٧
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعابراهام لینکلن, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل