آی‍ا ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍زون‍ی‌ گ‍رائ‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ ؟

عنوانآی‍ا ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍زون‍ی‌ گ‍رائ‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ ؟
گونهسند
شماره دسترسی۱ت‌
فرستندهکمپانی, حمید
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۴ص
موضوعادبیات تطبيقی, ح‍م‍‍ید ک‍م‍پ‍انی‌, حم‍ید کمپانی‌, داستان واقعگرا, سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

م‍ت‍ن‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی زن‍ا س‍اوت‍رل‍ن‍د درباره چگونگی بازتاب واقعیت درکتاب های واقعگرای ادبیات کودکان آمریکا با ترجمه ح‍م‍ی‍د ک‍م‍پ‍ان‍ی‌ به همراه بررسی تطبیقی این مقاله در جامعه ایرانی .