آن‌ ش‍ب‌ ب‍اران‍ی‌(۲۱)

آن‌ ش‍ب‌ ب‍اران‍ی‌(۲۱)
عنوانآن‌ ش‍ب‌ ب‍اران‍ی‌(۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۵۲-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۷

شماره صفحهص ۲۱
وضعیت رنگ

طراحي(قلم)

موضوعآن شب بارانی, تصویر, تصویر کتاب, قدسی قاضی نور, منابع دیداری
متن کامل