آن‌ ش‍ب‌ ب‍اران‍ی‌(۱۴)

آن‌ ش‍ب‌ ب‍اران‍ی‌(۱۴)
عنوانآن‌ ش‍ب‌ ب‍اران‍ی‌(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۵-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۷

شماره صفحهص ۱۴
وضعیت رنگ

طراحي(قلم)

موضوعآن شب بارانی, تصویر, تصویر کتاب, قدسی قاضی نور, منابع دیداری
متن کامل