آنائیت(۳۵)

عنوانآنائیت(۳۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمینانوف, و
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥١

شماره صفحهص٣٥
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعآنائیت, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری, و مینانوف
متن کامل
آنائیت(۳۵)