آمیگو(۳۲)

عنوانآمیگو(۳۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرویلیامز, گارث
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهص٣٢
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعآمیگو, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, گارت ویلیامز, منابع دیداری
متن کامل
آمیگو(۳۲)