آموزش و پرورش در نظر اقوام و قبائل وحشی

عنوانآموزش و پرورش در نظر اقوام و قبائل وحشی
گونهمقاله
نویسندگاننشات, صادق
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

مهر ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵-۴۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, نشأت، صادق
متن کامل

این مقاله نشان می‌دهد که اطفال در قبایل وحشی با وجود زندگی آزادی که دارند ولی اصول تربیت در نزد آنها معدوم نگشته است . دو مطلب مهم در این مقاله یکی تعلیم و تربیت در نزد قبایل وحشی به وسیلة بازی صورت می‌گیرد و دیگر این که کودک به وسیلة خانواده‌ی خود به کار گمارده می‌شود .best shoes | Nike