آموزش بهداشت و واحد سینما سیار در مدرسه‌های روستایی

آموزش بهداشت و واحد سینما سیار در مدرسه‌های روستایی
عنوانآموزش بهداشت و واحد سینما سیار در مدرسه‌های روستایی
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۰ ع
سال انتشار۱۳۰۲
تاریخ نشر

۹ آبان ۱۳۰۲

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعبهداشت کودک, عکس, مدرسه مختلط
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل