آمد بهار خرم و آورد خرمی

آمد بهار خرم و آورد خرمی
عنوانآمد بهار خرم و آورد خرمی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, عیدی سازی
منابع

مجموعه شخصی مهدی رضا قلی زاده

متن کامل