آفتاب عالمتاب

آفتاب عالمتاب
عنوانآفتاب عالمتاب
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, عیدی سازی
منابع

مجموعه شخصی مهدی رضا قلی زاده

متن کامل