آسوریان ارومیه

آسوریان ارومیه
عنوانآسوریان ارومیه
گونهعکس
سال انتشار۱۲۸۱
تاریخ نشر

۱۹۰۲= (۱۲۸۱)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاقلیت ها, پسران, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل