آب که از چشمه جدا شد چه کرد؟(۱۲)

عنوانآب که از چشمه جدا شد چه کرد؟(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرقاضی نور, قدسی
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۶

شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

کلاژ

موضوعآب که از چشمه جدا شد چه کرد؟, تصویر, تصویر کتاب, قدسی قاضی نور, کتاب مصور, کلاژ, منابع دیداری
متن کامل
ب که از چشمه جدا شد چه کرد؟(۱۲)