آب(۴۸)

عنوانآب(۴۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٢٩

شماره صفحهص٤٨
وضعیت رنگ

عکس

موضوعآب, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آب(۴۸)