تصویرهای کتاب «افسانه باران در ایران (ویژه نوجوانان)»