اشیاء ساخته شده در سال ۶- ۷ پ.م.

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۶- ۷ پ.م. ساخته شده‌است.