اشیاء ساخته شده در سال ۲۰۰۸

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۲۰۰۸ ساخته شده‌است.