اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۷۴

از اشیاء موجود، ۳ شیء در سال ۱۹۷۴ ساخته شده‌است.