اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۶۶

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۹۶۶ ساخته شده‌است.