اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۶۳

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۹۶۳ ساخته شده‌است.