اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۶۲

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۹۶۲ ساخته شده‌است.