اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۶۱

از اشیاء موجود، ۳ شیء در سال ۱۹۶۱ ساخته شده‌است.