اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۵۹

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۹۵۹ ساخته شده‌است.